AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Cerc@, SCCL , CIF: F43744507 . La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ Baró de les IV Torres Nº 22, Baixos A, 43002  Tarragona (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a cercasccl@cercasccl.com

Cerc@, SCCL  no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, Cerc@, SCCL  no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de Cerc@, SCCL  estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Cerc@, SCCL  poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Cerc@, SCCL  o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Cerc@, SCCL .

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Cerc@, SCCL  ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Cerc@, SCCL , amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. A més, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, a cercasccl@cercasccl.com o a C/ Baró de les IV Torres nº 22 Baixos A - 43002 - Tarragona.
 

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per Cerc@, SCCL  estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Cerc@, SCCL  o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, Cerc@, SCCL  no confereix a l’adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Cerc@, SCCL  tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de la titular dels mateixos.

El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a la web de Cerc@, SCCL , als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

Cerc@, SCCL  ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han près mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Cerc@, SCCL  no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. Cerc@, SCCL  declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

També, es reserva la facultat a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís.

Cerc@, SCCL , en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Cerc@, SCCL , els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l'ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Cerc@, SCCL  no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L'USUARI, i Cerc@, SCCL  no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de Cerc@, SCCL  com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, Cerc@, SCCL  no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELELECTUAL

 Aquesta web és propietat de Cerc@, SCCL . Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Cerc@, SCCL , per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Cerc@, SCCL  l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Cerc@, SCCL .

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: cercasccl@cercasccl.com.

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

Protección de datos personales

 

En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales, que pueden estar en esta web, están incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de la mercantil Cerc@, SCCL , CIF: F43744507 . La finalidad de este fichero es la de gestionar la relación del negocio e informarlo de nuestros servicios. Estos datos no serán transmitidos a terceras personas.

 Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse a: C/ Baró de les IV Torres nº 22 Baixos A - 43002 - Tarragona, o bien, enviar un correo electrónico a: cercasccl@cercasccl.com

 Cerc@, SCCL no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en sus páginas de Internet.

Con los límites establecidos en la ley, Cerc@, SCCL no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Los contenidos e información de las páginas de Internet de Cerc@, SCCL están elaborados por profesionales debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e información no vinculan a la susodicha, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo, pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.

Las páginas de Internet de Cerc@, SCCL pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras. Por lo tanto, ésta no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de Cerc@, SCCL o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de Cerc@, SCCL .

Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que Cerc@, SCCL ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que, mediante la cumplimentación de los presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de Cerc@, SCCL , con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en cercasccl@cercasccl.com o en C/ Baró de les IV Torres nº 22 Baixos A - 43002 - Tarragona.

 

 Propiedad intelectual

Los contenidos suministrados por Cerc@, SCCL están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de Cerc@, SCCL o de las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, Cerc@, SCCL no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose Cerc@, SCCL todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en Cerc@, SCCL , a sus gráficos, logotipos, diseño, imágenes y código fuente utilizado para su programación.

Cerc@, SCCL ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información contenida sea la correcta, Cerc@, SCCL no puede garantizar que en todo momento y circunstancia sea exacta, completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. Cerc@, SCCL declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las páginas de esta web.

Cerc@, SCCL se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el USUARIO, tanto de la información como de los servicios en ella contenidos.


En ningún caso Cerc@, SCCL , sus departamentso y/o centros adscritos, sus directores y/o apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente del uso y/o difusión de la web como si no, de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier USUARIO de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.

 Cerc@, SCCL no se hace responsable de las webs no propias a los que se puede acceder mediante vínculos o enlaces ("links") o de cualquier contenido puesto a disposición de terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por voluntad y a riesgo y ventura exclusiva de EL USUARIO, y Cerc@, SCCL no recomienda ni garantiza ninguna de la Información obtenida por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la web de Cerc@, SCCL como al acceder a la información de otras webs desde la misma.

 En algunas ocasiones, esta web utiliza "Cookies", es decir, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador de EL USUARIO y que permiten obtener la siguiente Información: 1) Fecha y hora de la última vez que el usuario visitó la web; 2) Diseño y contenidos que EL USUARIO escogió en su primera visita a la web; 3) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas y; 4) Otras circunstancias análogas. EL USUARIO tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la mercantil no se responsabiliza de que la desactivación de las mismas impida el buen funcionamiento de la web.

 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

 Esta web es propiedad de Cerc@, SCCL . Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la Información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos ("hiperlinks") que se establezcan desde ella a otras páginas web, son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente registradas por Cerc@, SCCL , por sus sociedades filiales y/o dominadas o por terceros. Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario.

Los derechos de propiedad intelectual y marchas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no siendo responsabilidad de Cerc@, SCCL el uso que EL USUARIO pueda llevar a cabo al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona.

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de Cerc@, SCCL .

 Ley aplicable y Jurisdicción

Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación e cumplimiento de las mismas. EL USUARIO, por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.

 


| Cerc@ | 977 24 51 31   cercasccl@cercasccl.com